Novinky
 PRAHNA hyaluron krém 50 ml
164,46 Kč bez DPH 199,- Kč s DPH

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SOLEE s.r.o., provozovatel stránky Allstores.cz, IČO: 46433848, se sídlem Dulovo náměstí 5, 82108 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, Vložka číslo: 77381 / B jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující").

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


 
Podnikatelem se rozumí:

· Osoba zapsaná v obchodním rejstříku

· Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

· Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

 

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, včetně účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, dostane Kupující tištěnou formou spolu se zbožím. Kupující s tímto souhlasí.


II. kupní smlouva


1. Uzavření kupní smlouvy


Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na stránce prodávajícího a je archivována.
 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc / službu převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Stejně se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby.

Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci / službě v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.


Pokud má prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu - spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v uždibování množství, jakosti a provedení.

Pokud není ujedané, jak mě být věc zabalená, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; pokud nejsou zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

 
III. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí podmínky ochrany osobních údajů v sekci Ochrana osobních údajů.
 


IV. Provozní doba

Objednávky přes internet na Allstore.sk: pracovní dny 9-15:00

V případě výpadku informačního systému, pracovní neschopnosti, dovolené prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

Mailová komunikace: 8-22:00V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.Původní cena znamená cenu zboží / služby, za kterou předmětné zboží / službu Allstore.sk nabízel bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na její provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.VI. objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., Nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.VII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel
Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.
 
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Solee s.r.o., Dulovo náměstí 5, 82108 Bratislava   !!! ne allstores.cz !!!
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího nebo listem.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s § zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.).

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.), Pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.


Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 
a) o poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

g) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) o poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.


Od smlouvy nelze odstoupit ještě podle Podle směrnice EU L 144_19 a SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES A §53 při koupi zboží zvláštního a intimního charakteru kde přišlo do styku s lidským tělem:

 

kyslíkový koncentrátor s příslušenstvím, pokud bylo rozbaleno a použito, inhalátory, nebulizéry, erotické pomůcky. Vycházíme zákazníkovi vstříc v maximální míře, proto akceptujeme odstoupení od smlouvy pokud nebylo zboží rozbaleno a použito plus koncentrátor: počítadlo na displeji na nule. Koupí zboží zákazník potvrdil, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením , zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou společně se zbožím poskytovány dárky, nelze uplatnit právo z chyby do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z plnění chyby pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn při dárcích uplatnit práva z plnění chyby.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
Podnikatel nemá možnost odsúpiť od smlouvy. V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. Li souhlas podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takového vrácení zpoplatnit a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady , které jsou nezbytně vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (Ve smyslu zákona O ochraně osobních údajů).VIII. platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba předem bankovním převodem,

b. platba přes internetové rozhraní banky

c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Alza si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby podle vlastního uvážení.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky

 
IX. dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

· Osobní odběr

· Zasílání přepravní službou

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a vidíte je při objednávce: možnosti dopravy.


2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem, telefonicky nebo osobně, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou ..
 
Při nepřevzaté objednavky od kurýra placené převodem vrátíme na účet ze kterého se platila objednávka až po vrácení balíku kurýrem avšak sníženou o částku 2x poštovné (poštovné plus poštovné za zpětné dosílku)

U některých objednávkách je vyžadována záloha, například při vyššími ceně nebo zboží v kategorii na objednávku. Po zaplacení zálohy je v zálohové faktuře uvedena doba dodání, když je daný produkt naskladněno, zákazník je vyrozuměn o vyzvednutí objednávky (osobní odběr) nebo uvědoměn o odeslání zboží, jestliže si zboží následně zákazník nevyzvedne do 8 dní nad rámec sjednané dodací doby nebo zboží do 8 dní nepřevezme od kurýra, záloha za dané zboží propadá ve prospěch prodávajícího.X. Záruční podmínky


Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI. Mimosoudní řešení sporů

    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušný Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi shop, a kupujícím z kupní smlouvy.
    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení evropske parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
    Shop, je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu PROVÁDÍ v rámci své působnosti příslušného živnostenského úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.


 
XII. Závěrečná ustanovení


Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce. Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na stránce Allstore.sk pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Kontaktní e-mailovou adresou je soleeshop@gmail.com

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
 

Copyright 2019 - 2024 © allstore